Producerer vi et produkt, så har vi under produktionsfasen et ”igangværende arbejde”. Er det et bestilt arbejde til en kunde og altså med en aftalt salgspris, så er det et igangværende arbejde for fremmed regning. I praksis kaldes det et projekt. Ved at sammenholde vort budget / overslag over den forventede fortjeneste i sidste ende med den aktuelle færdiggørelsesgrad – hvor stor en andel af de samlede og realistisk forventede totale omkostninger ved projektet har vi forbrugt på et givent tidspunkt – så kan vi på det tidspunkt beregne den forholdsmæssige andel af salgsprisen (kredit drift) og modpostere dette som et aktiv (debet status). På den vis får vi et retvisende billede, idet fortjeneste følger produktionen. Forudbetalinger fra kunden vedrørende projektet står som en indtægt i kredit og skal modregnes denne værdi og altså bogføres på samme konto.

Hvordan beregnes og bogføres dette? De realiserede omkostninger og den modtagne forudbetaling vil typisk allerede være bogført, og nu skal vi så efterpostere værdien af det igangværende arbejde.

Eksempel:

Købsaftalen er indgået d. 30/11.
Det er aftalt, at betaling skal falde med 75.000 d. 31/12 og 125.000 d. 31/1.
Produktionen skal være afsluttet d. 31/1.
Vi skal nu opgøre værdien d. 31/12.
Projekt

Aftalt

Budget

Budget

Budget

salgspris

omkost.

fortjeneste

DG

Projekt X

200.000

150.000

50.000

25%

Produktet er aftalt til en salgspris på 200.000, og vi forventer at tjene 50.000
på det.
Værdien af projektet d. 31/12 (bemærk budget. omkostninger justeres, hvis
nødvendigt):
Projekt

Bogførte

Budget

Modtaget

Færdigg.

Aconto-

Bogført

omkost

omkost.

forudbet.

grad

avance

værdi

Projekt X

100.000

150.000

75.000

67%

33.333

58.333

Pr. 31/12 har vi anvendt omkostninger – løn og materialer – for kr. 100.000 på projektet.
Det er 67% af de budgetterede omkostninger, og vi opgør en acontoavance på 33.333.

Debet

Kredit

Bogføringen:
Inden vi aktiverer det igangværende arbejde, vil situationen se sådan ud :
OmsætningDrift

75.000

VareforbrugDrift

100.000

LikviditetstrækStatus

25.000

Vi har altså et negativt dækningsbidrag på kr. 25.000.
Indregning af igangværende projekter for fremmed regning:
Aktivering af igangværende projekter:
OmsætningDrift

100.000

Igangværende arbejde for fremmed regningStatus

100.000

Modregning af acontobetaling i det aktiverede igangværende arbejde:
OmsætningDrift

75.000

Igangværende arbejde for fremmed regningStatus

75.000

Tilsidst aktiverer vi acontovancen:
OmsætningDrift

33.333

Igangværende arbejde for fremmed regningStatus

33.333

Hvorefter situationen ser sådan ud:
OmsætningDrift

133.333

VareforbrugDrift

100.000

Igangværende arbejde for fremmed regningStatus

58.333

LikviditetstrækStatus

25.000

Skattemæssig behandling

Acontoavancen skal vi ikke betale skat af. Den skattemæssige værdi af igangværende arbejder er kr. 25.000, og det skattemæssige resultat af igangværende arbejder er kr. 0, idet avancen ikke er realiseret men anslået/teoretisk.

Et retvisende billede

Uden behandlingen havde vi pr. 31/12 et negativt dækningsbidrag på kr. 25.000. Det retter sig selvfølgelig til i det nye år, men regnskabet udviser ikke et retvisende billede (af totalværdi og fortjeneste i perioden), og kan vi alligevel ikke opgøre den korrekte værdi, så ved vi ikke hvad vi tjener på det enkelte projekt.